Články v této rubrice:
Objednací podmínky výjezdových programů

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu. Začátky programů budou stanoveny po dohodě s vámi. Je možno objednat i několik programů za sebou nebo paralelně (přijede více lektorů za jedno cestovné). U programů trvajících 3 hodiny je uprostřed pauza na svačinu a odpočinek. Při plánování mezery ve výuce je proto nutno připočíst navíc cca 20 minut času na přestávku.

 

Do ceny výjezdových programů je oproti programům probíhajícím na naší pobočce již zahrnut příplatek 10 Kč na dítě. Cena dále zohledňuje délku programu, nutnost případné přítomnosti více lektorů a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Kromě ceny za program se za výjezd platí ještě cestovné 8 Kč/km (auto).


Minimální platba je za 10 účastníků programu.


Doporučený počet účastníků na jednom programu je 15-25 (počet nad 28 vyžaduje předchozí vzájemnou dohodu)

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost za žáky plně nese doprovázející pedagog!


Požadavky na výbavu dětí i na prostorové a materiálové zázemí jsou uvedeny u jednotlivých programů.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu programů odehrávajících se venku, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 


Objednávky programů:

telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)

Výjezdové programy pro MŠ


Délku programu pro MŠ vždy uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí, v časovém rozmezí 1 až 1,5 hod.
VČELIČKY

 60 Kč + cestovné


Cíl: seznámení se životem a produkty včel

Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.

Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnostV MYŠÍM KOŽÍŠKU - NOVINKA 2019

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč


Cíl: rozšířit představy o fungování přírody, získat vlastní zajímavé zážitky v přírodním prostředí, naučit se jemněji vnímat své okolí, naučit se více o životě myši domácí

Obsah: Děti zažívají různými formami na vlastní kůži jak žije myš domácí. Učí se pohybovat, hledají potravu, schovávají se před predátory, komunikují. Na vlastní kůži poznají i cestu trávicím traktem užovky, to vše hravě a velice reálně.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb v přírodě, spolupráce

Program vyžaduje venkovní prostředí (školní zahrada, park, různorodé těsné okolí školy)

 

 Výjezdové programy pro 1.stupeň ZŠ
 

PŘÍPAD KOMPOST

2. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

Co je třeba zajistit: kompost na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy, děti oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

2. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody

Obsah: Voda je vzácný zdroj kterého je v současnosti čím dál větší nedostatek. Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Názorně uvidí a uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, pohybové a kooperativní hry.

 

 

LESY V OHROŽENÍ

1. - 5. třída
1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah:  Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 


 

VČELY

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.

Činnosti a metody: dramatizace, pozorování, kooperativní a pohybové hry a aktivity, praktická činnost

 

 

AFRICKÁ VESNICE

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci

Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.

Činnosti a metody: simulační hra, diskusní techniky, poslech africké hudby

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

HRY NA VSI

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic

Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká

nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...

Činnosti a metody: hry venku

Co je třeba zajistit: Vhodný prostor - školní hřiště, nebo venkovní prostor, kde je alespoň na části zpevněná rovná plocha, a kde nikoho neohrozíme odlétávajícími špačky, které odpalujeme na dálku. Děti oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

OVČÍ VLNA

1. - 5. třída

1 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

1. - 5. třída

1 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.

 PTÁCI NA KRMÍTKU

1. - 5. třída
1,5 hod, 60 Kč
+ cestovné, probíhá celoročně

 

Cíl: aktivní vhled do pestrého světa ptáků

Obsah: Při prezentaci děti hádají ptačí druhy podle hlasu a prohlédnou si je pak na velkých fotografiích. Zacvičí si ptačí sestavu cviků, hledají ptáky podle druhu a pak vybarvují v omalovánce.

Činnosti a metody: fyzické cvičení, hádání podle hlasu, pozorování, vybarvování,


 

STOPY

1. - 5. třída
3 hod, 95 Kč + cestovné

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou


Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

Co je třeba zajistit: Vybavení pro promítání - minimálně bílá zeď nebo plátno a možnost alespoň částečného zatemnění místnosti (dataprojektor a počítač případně po dohodě dovezeme my). Přírodní prostředí v blízkém okolí školy (lesík, údolí, větší park …), děti oblečení vhodné pro pohyb venku přiměřené danému počasí a ročnímu období

 Výjezdové programy pro 2. stupeň ZŠZ POUŠTĚ POD OKAP (zkrácená verze) - NOVINKA 2021

8.- 9. třída

1,5 hod,  60 Kč + cestovné

 

Cíl: přitáhnout pozornost k aktuální problematice sucha a vody; seznámit s adaptacemi na změnu klimatu; motivovat k aktivnímu přístupu

Obsah: Žáci nahlédnou do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody v důsledku změny klimatu. Uvědomí si konkrétní dopady těchto extrémů nejen na člověka. Budou přemýšlet nad možnostmi jak se na tyto změny připravit a jak je zmírnit. Seznámí se s kontétními opatřeními, které lze zařídit snadno i vlastními silami. 

(Pozn.: Tento program vychází z původního 3 hodinového programu dostupného v plné verzi u nás v ekocentru a pro účely výjezdu do škol je redukován do formy interaktivní přednášky s prezentací)

Činnosti a metody: prezentace/výklad, krátká práce ve skupinách

Tvorbu programu Z pouště pod okap podpořilo Ministerstvo životního prostředíJEZERO

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů


Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.


Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

LESY V OHROŽENÍ

 

6. - 9. třída
1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

 

Obsah:  Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

 

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 

 

AFRICKÁ VESNICE

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

 

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 65 + cestovné

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost


Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

6. - 9. třída

1 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

 

6. - 9. třída

1 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost


 

Výjezdové programy pro SŠ
Pro střední školy nabízíme také možnost objednat si programy a přednášky z naší nabídky programů pro dospělé

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

JEZERO

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

 

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

 


AFRICKÁ VESNICE

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

 

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

1 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

 

1 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 VYŘEZÁVÁNÍ

 

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost


Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.


Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz