Ekoporadna: Ovzduší

Další poradní místnosti Doprava, Hluk, Odpady, Spotřebitel, Stavby a pozemky, Voda, Rostliny a zeleň, Zvířata, Ostatní

monitoring ovzduší a životního prostředí

Vážení, mám dotaz, zda se v Chocni nebo blízkém okolí provádí monitoring kvality ovzduší nebo ŽP, zda to řeší Odbor životního prostředí. Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem
Anna Stehlíková

Anna Stehlíková, 28. listopadu 2010, 02:03 hod.

Pravidelný monitoring ovzduší (měření) se provádí např. v Pardubicích, v Chrudimi a jedna stanice je i v Ústí nad Orlicí. Pro provozovatele středních zdrojů znečištění platí, že emise se zjišťují jednorázovým měřením znečišťujících látek 1x za 3 roky a protokol se ukládá na městském úřadě - ve vašem případě odbor výstavby a životního prostředí Choceň. Na pravidelný či občasný monitoring by muselo město zřídit stacionární měřicí stanici nebo objednat mobilní měřicí vůz - např. Horiba ze Zdravotního ústavu v Pardubicích.

VOC

Dobrý den, prosím Vás, nevíte náhodou jestli je u kotlů zpoplatněná emise VOC a uhlovodíku??? A kde bych mohla najít jaký je za látku poplatek?Nevím totiž jestli ji MěÚ zpoplatňují....Děkuji

Jarka k., 24. února 2009, 10:52 hod.

Malé zpoplatněné zdroje jsou:
1) spalovací zařízení o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 50 kW (ale nižším než 200 kW), používající paliva uvedená v příloze č. 1 tabulce B II zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb
2) zdroje emitující těkavé organické látky (dále jen „VOC“)
3) zdroje emitující tuhé znečišťující látky (dále jen „TZL“).

 

Ad 1) Spalovací zdroje

Oznamovací povinnost dle výše uvedeného zákona se vztahuje na provozovatele malých spalovacích zdrojů, kteří používají paliva uvedená v příloze č. 1 tabulce B II zákona o ochraně ovzduší, tj. topný olej s obsahem síry od 0,1 do 1 %, černé uhlí, hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí, hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky, jiná kapalná paliva a látky pokud zákon jejich používání nezakazuje. Sazby poplatků jsou také uvedeny v příloze č. 1 tabulce B II zákona o ochraně ovzduší. Oznamovací povinnost se naopak nevztahuje na provozovatele malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, kteří používají jako palivo koks, dřevo, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, biomasu nebo lehký topný olej s obsahem síry do 0,1 %. Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost

 

Ad 2) Zdroje emitující VOC

Provozovatel malého zdroje používající těkavé organické látky oznamuje údaje o jejich používání orgánu obce každoročně do 31. března kalendářního roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. Sazby poplatků jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce B III zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatelé malých zdrojů s celkovou jednorázovou roční spotřebou VOC menší než 0,6 t podléhají uvedené oznamovací povinnosti Provozovatelé výše uvedených zdrojů každoročně předávají vyplněný tiskopis (oznamovací list uživatele organických rozpouštědel) podle přílohy č. 6, vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb.

 

Ad 3) Zdroje emitující TZL

Na provozovatele malých zdrojů emitující TZL se rovněž vztahuje oznamovací povinnost dle § 19, odst. 16 zákona o ochraně ovzduší. Sazby poplatků jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce B III tohoto zákona.

 

Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší se provádí dle přílohy č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. Příloha č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb.

Co je pro ovzdusi horsi:kurak nebo auto?

R., 20. září 2007, 15:05 hod.

To se těžko srovnává, pro kuřáka kouření, pro nekuřáka auto (nemá-li kuřáka doma). Celkově však auto. To však neznamená, že kouřit je bez problémů.