Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Základní školy - druhý stupeň a víceletá gymnázia

Nabídka na školní rok 2021 - 2022

KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz  a 733 644 352 - po 13. hodině

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, taky prosím dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem jsou k dispozici ke stažení nabídky programů ve formátu pdf.

Ke stažení: ZS02_2021-22.pdf, velikost: 242 kB

Programy pro druhý stupeň ZŠ

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE (6. – 9. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů.

Obsah: Žáci budou formou dotazníků zkoumat různé okruhy týkající se předcházení vzniku odpadů (Zero waste, SWAP, minimalismus, sdílená ekonomika…). Následně své poznatky budou prezentovat na ,,konferenci“.

Činnosti a metody: Skupinová práce, zpracování informací a jejich interpretace.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Předcházení vzniku odpadů.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:       8:45–09:45 nebo 10:30–11:30 nebo odpoledne dle dohody

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ (6. – 9. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem.

Obsah: Žáci se v tomto programu stanou experty na hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Dostanou za úkol posoudit vliv fiktivní stavby průmyslové budovy na PP Nemošická stráň. Žáci budou poznávat krásy a hodnoty zmíněné PP a pokusí se pomocí kritického myšlení rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti nové stavby.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémové složky.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:       8.30 (8:15) –11.30 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících (září – říjen; duben – červen)

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

 

Vznik těchto programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení: Bezodpadove_vyzvy_IIzsss.pdf, velikost: 1428 kB

Ke stažení: Pracovni_list_Nemosicka_straň_SRDCE.pdf, velikost: 1743 kB

Ke stažení: Mapa_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1684 kB

Ke stažení: Manual_pruvodce_Nemosicka_straň_01.pdf, velikost: 1482 kB

Ke stažení: Manual_pro_ucastniky_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1451 kB

Ke stažení: Badatelsky_denik_Nemosicka_straň_02.pdf, velikost: 1516 kB

Ke stažení: Seznam_pomucek_Nemosicka_straň_3-9trida.pdf, velikost: 1416 kB

Půldenní zážitkové programy

PEČENÍ V PECI II
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s průběhem výroby potravin, v tomto případě chleba. Vyzkouší si jednotlivé kroky technologie zpracování obilí (mlácení, mletí, příprava těsta, topení v replice historické pece, pečení). Ochutná výsledný výrobek a pozná množství práce k jeho vzniku potřebné. Má snahu omezit plýtvání potravinami.
Obsah: Na rozdíl od kratší verze programu, tady zkusíme všechno. Od mlácení obilí a mletí mouky, přes topení v peci až po výsledné placky nebo spíš bochánky. A samozřejmě je zase sníme.
Činnosti a metody: Práce formou dílny s co nejmenšími zásahy lektora.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnostní předpisy).
Cena:    85 Kč/žák (min. 850 Kč)
Místo:   část uvnitř, část venku (jen Pardubice)
Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program trvá 3 hodiny, doporučujeme si vzít „zašpinitelné“ oblečení
 
 PROGRAMY EV V OUCMANICÍCH
 • Bez práce nejsou koláče
 • Vodohospodáři 
 • Divočina za humny
 • Hospodářský den
 • Hospodářská zvířata
 • Rybník
 • Hry na vsi
 • Živá a mrtvá voda
 • Ovčí vlna
 • Šťastné zvíře?
 • Voda
 Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v sekcích Celodenní a Krátkobobé programy.

Globální problémy

AFRICKÁ VESNICE
Vzdělávací cíl: Žák je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci.
Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Pochopíme, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.
Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských souvislostech a globálních souvislostech.
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák řeší zásadní problémy mající vliv na přežití celé skupiny), sociální a personální (žák chápe potřebu spolupráce).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
EKOLOGICKÁ STOPA
Vzdělávací cíl: Žák chápe pojem Ekologická stopa, zná svůj podíl na problémech životního prostředí. Je motivován vyhnout se přehnaně konzumnímu způsobu života.
Obsah: Ekologická stopa je číslo ukazující, jak moc zdrojů používáme a jestli si to můžeme dovolit. Ačkoliv jde o složitý pojem, pokusíme se ho pochopit, jak lze tento indikátor udržitelnosti životního stylu ovlivnit. Zmíníme se o přelidnění, reklamě a dalších souvisejících tématech.
Činnosti a metody: Jednoduchá simulační hra, hraní rolí, týmová práce a diskusní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe svou roli ve společnosti, chápe svou zodpovědnost za stav světa a ví, jak se stát přínosem a ne zátěží).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze 8.-9. ročník
 
FISH BANK´S, LTD.
Vzdělávací cíl: Žák chápe nutnost spolupráce a komunikace při využívání přírodních zdrojů. Chápe pojem udržitelný způsob života.
Obsah: Simulační hra zabývající se neuváženým lovem ryb v pobřežních vodách. Jako rybářské společnosti se budeme snažit o co největší finanční zisk, bez domluvy a stanovení maximální hranice výlovu však nevyhnutelně dojde k nevratným a katastrofálním změnám…
Činnosti a metody: Simulace založená na využití komplexního počítačového modelu, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (simulační hra schválně vyvolává konfliktní a problémové situace, žák je nucen je v zájmu svojí skupiny a celku řešit), Sociální a personální (žák spolupráce, chápe nutnost domluvy).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
…PROTOŽE PRÁCE ŠLECHTÍ…
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s otřesnými pracovními podmínkami v některých částech světa, s dětskou prací a novodobým otroctvím. Chápe pojem Fair Trade a ví, kde takto označené výrobky zakoupit.
Obsah: Ačkoliv žijeme ve 21. století, na světě stále existují místa, kde si za 15 hodin práce denně koupíte jen jídlo k přežití. Místa, kde lidé nejsou oceněni podle své práce. Místa, kde velmi tvrdě pracují i děti, kde stále funguje otrokářství. Problémy s tím spojenými a možnostmi pomoci se zabývá tento program.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, diskusní a kooperativní aktivity.
Průřezové téma: Multikulturní výchova.
Tematický okruh: Princip sociálního smíru a solidarity.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák samostatně řeší problémy s využitím všech dostupných informací), občanská (žák získává vztah k životu lidí v ČR i v jiných částech světa).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
SEVER A JIH
Vzdělávací cíl: Pochopení propastných rozdílů mezi chudými a bohatými oblastmi a významu humanitárnípomoci.
Obsah: Simulační hra, která znázorňuje sociální a ekonomické problémy lidstva, kontrasty mezi
chudým jihem a bohatým severem. Budeme vyrábět a prodávat výrobky, zdroje pro jejich výrobu
však budou rozděleny velmi nerovnoměrně, což povede k mnoha konfliktním situacím.
Činnosti a metody: Simulační hra (simulace světového trhu), diskusní aktivity.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (simulační hra schválně vyvolává konfliktní
a problémové situace, žák je nucen v zájmu svojí skupiny a celku řešit), sociální a personální (žák
spolupracuje, spoluvytváří atmosféru v týmu).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
BEZ ODPADU
Vzdělávací cíl: 
Obsah: 
Činnosti a metody: 
Průřezové téma: 
Tematický okruh: 
Kompetence: 
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, POUZE PARDUBICE
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Mezilidské vztahy

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
Vzdělávací cíl: Žák chápe nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činnostech.
Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Mezilidské vztahy.
Kompetence: Občanská (žák je zodpovědný za svoje chování, respektuje názory jiných lidí), sociální a personální (žák chápe důležitost a výhody spolupráce).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

O přírodě

MIKROSVĚT
Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s okolním světem pomocí digitálního mikroskopu.
Obsah: Program si klade za cíl podívat se na okolní svět pořádně zblízka a objevit jeho krásy. Nejprve si v našem areálu nasbíráme vzorky (rostlinné, živočišné i neživé) a pomocí třech digitálních mikroskopů si je budeme prohlížet. Nejzdařilejší „úlovky“ promítneme na plátno.
Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v teplých měsících
 
PÁTRÁNÍ V MĚSTSKÉM PARKU V CHRUDIMI
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.
Obsah: Městský park jistě každý návštěvník Chrudimi dobře zná. Málokdo se však pozastaví nad tím, že skladba stromů a keřů představuje malé arboretum plné velmi zajímavých a především krásných rostlin.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce a bezkonfliktního soužití s ostatními), občanská (žák získává nové hodnoty bližší trvale udržitelnému způsobu života).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   Začátek v městském parku u jezírka, celý program probíhá tamtéž (pouze Chrudim)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze duben až říjen
 
VYCHÁZKA DO BUBENÍKOVÝCH SADŮ
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.
Obsah: Bubeníkovy sady je park v centru Pardubic. Málokdo se pozastaví nad tím, že skladba stromů a keřů představuje vlastně malé arboretum plné velmi zajímavých dřevin.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce a bezkonfliktního soužití s ostatními), občanská (žák získává nové hodnoty bližší trvale udržitelnému způsobu života).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   začátek u fontány v Bubeníkových sadech, celý program probíhá tamtéž (pouze Pardubice)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

O životním prostředí

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Vzdělávací cíl: Žák ví, co jsou alternativní zdroje energie a chápe potíže spojené s jejich zaváděním do běžné praxe. Zná současné běžné zdroje a je si vědom jejich omezení.
Obsah: Používání alternativních zdrojů energie, v okolních zemích (Německo, Rakousko) výrazně přispívá k zásobování energií i k ochraně životního prostředí. Dozvíme se o jejich výhodách a nevýhodách a zkusíme si rozhodnout o stavbě fiktivní větrné elektrárny.
Činnosti a metody: Hledání souvislostí, dramatická výchova a hra s rolemi.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Občanská (žák chápe zodpovědnost za vlastní rozhodování a aktivity), sociální a osobnostní (žák spolupracuje v rámci skupin a v rámci celé společnosti, rozvíjí schopnost efektivně diskutovat).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
DALEKÁ CESTA ZA DOMOVEM
Vzdělávací cíl: Žák získal povědomí o pojmech souvisejících s migrací divokých zvířat do jiných regionů (biokoridory, biocentra, teritorium apod.). Ví, která zvířata se přesunují a proč a ví také, že jim ve volném pohybu brání především silnice a dálnice.
Obsah: Na příkladu několika divokých zvířecích kamarádů si ukážeme, jak těžké je pro ně dostat se na nové pastviny nebo loviště. Uvidíme, jak smrtelné nebezpečí představují dálnice a silnice a co se s tím dá dělat.
Činnosti a metody: Simulace migrací zvířat a stavby silnic a dálnic, hraní rolí a dramatická výchova, diskuze na dané téma.
Průřezové téma: Environmentální výchova
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, sám hodnotí úspěšnost zvoleného řešení), občanská (žák chápe svoji roli v procesu ochrany přírody).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
SUCHO
Vzdělávací cíl: Žák vnímá změny v krajině a v počasí za poslední roky a chápe, jakou zodpovědnost za tento stav mají lidé. Ví, jak může pomoci sám a pomáhá.
Obsah: Poslední dlouhodobé předpovědi zmiňují možnost, že bude mnohem větší sucho než v minulých desetiletích. Co to znamená pro lidi, pro zvířata a pro rostliny? Změní se náš život k lepšímu nebo k horšímu? A pokud by se měl změnit k horšímu, jak proti suchu bojovat? Tohle všechno a mnohem víc se dozvíme, i když to bude znít možná trochu hrůzostrašně.
Činnosti a metody: Hraní rolí a kooperativní aktivity, simulace postupu sucha, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá a objevuje přírodu a její zákonitosti), činnostní a občanská (dítě si uvědomuje svoji zodpovědnost k ostatním a k okolí). 
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu
 
JAK VYLEPŠIT DŮM
Vzdělávací cíl: Žák má základní přehled o technologiích umožňujících uspořit energie a vodu při provozu domu, zná pojmy „nízkoenergetický“ a „pasívní“ dům. Chápe ekonomický i ekologický rozměr úspor energií a vody.
Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Vysvětlíme si pojmy: nízkoenergetické a pasivní domy.
Činnosti a metody: Simulační hra.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák pomocí logických postupů a srovnáváním možností řeší komplikovaný problém), sociální a personální (žák spolupracuje, přijímá v kolektivu odpovídající roli).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:  učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
JEZERO
Vzdělávací cíl: Žák chápe nutnost spolupráce a komunikace při využívání přírodních zdrojů. Chápe pojem udržitelný způsob života.
Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.
Činnosti a metody: Simulační hra, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, hodnotí úspěšnost zvoleného řešení).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
LESY V OHROŽENÍ
Vzdělávací cíl: Žák zná význam lesů. Chápe jejich ohrožení a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů.
Obsah: Seznámíme se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů a jejich úbytek. Ve třech bitvách budeme usilovat o zachování dětmi vytvořeného modelu lesa.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, sám hodnotí úspěšnost zvoleného řešení).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, JEN PRO 6.-7. ROČNÍK
 
NÁKUPY S ROZUMEM
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků. Zná svoji zodpovědnost za vznik odpadů.
Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.
Činnosti a metody: Hry s rolemi, diskuse, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (žák vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
POVODNĚ
Vzdělávací cíl: Žák ví, jak velké škody můžou působit povodně. Chápe mechanismus jejich vzniku a vliv lidmi změněné krajiny na průběh povodní a škody jimi způsobené.
Obsah: Několik posledních let naši republiku sužují povodně, mnoho lidí je každoročně zraněno nebo přichází o majetek nebo střechu nad hlavou. My se zamyslíme nad příčinami povodní a zkusíme navrhnout vodohospodářský systém tak, aby k nim nedošlo a pokud k nim dojde, staneme se dobrovolnými zachránci nebo pomocníky při nápravě škod.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry, brainstorming a diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Občanská (žák cítí zodpovědnost k ostatním lidem, dokáže poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
REZERVACE
Vzdělávací cíl: Žák chápe důvody zřizování chráněných oblastí a ví, jak se v nich chovat. Chápe a respektuje omezení v nich platná.
Obsah: Pro mnoho lidí znamená chráněná oblast především místo s mnoha bezdůvodnými omezeními. My se zaměříme na důvody zřizování těchto oblastí, na pravidla chování v nich a zkusíme si navrhnout vlastní. Snad nám pak omezení nebudou připadat tak nesmyslná.
Činnosti a metody: Kooperativní a diskusní aktivity, hraní rolí.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému, zaujímá k němu stanovisko a navrhuje řešení), občanská (žák chápe svoji roli v procesu ochrany přírody).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, za hezkého počasí část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze 6.-7. ročník
 
ROPA NAD ZLATO
Vzdělávací cíl: Žák zná základní fakta o technologiích těžby a dopravy ropy. Chápe závislost lidstva na ropě, ví o tzv. ropném vrcholu a je seznámen s možnostmi zabránění vzniku ropné krize v budoucnosti.
Obsah: Ropa, občas nazývaná „černé zlato“, v našem životě již několik desetiletí hraje důležitou úlohu. Tento program se zaměří na odborníky ohlašovanou ropnou krizi a ukáže naši závislost na ropě. Jakou roli v budoucnosti bez snadno dostupné a levné ropy budeme hrát my?
Činnosti a metody: Hraní rolí, simulace ubývání zdrojů ropy, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe vlastní zodpovědnost za stav společnosti a životního prostředí), sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce pro úspěšné řešení problémů).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
ZELENÁ POUŠŤ
Vzdělávací cíl: Žák chápe svoji zodpovědnost za ničení původních ekosystémů v Indonésii a jinde na světě. Ví, jakým výrobkům se při nakupování vyhnout, aby se na tom podílel co nejméně.
Obsah: Palmový olej je dnes běžně používaný potravinový olej. Je levný a snadno dostupný, palmy, jež ho produkují, rychle rostou. Málokdo však ví, že masivní pěstování nepůvodních palem především v Indonésii, má za následek zničení tamního ekosystému. Do 10ti let povede k zániku až 98 procent deštných lesů a velmi ohrozí např. další přežití orangutanů a jiných živočichů. O tom i o možnostech nápravy pojednává tento program.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Činnosti a metody: Simulační hra na město, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.
Kompetence: Občanská (žák chápe svou odpovědnost za stav životního prostředí), kompetence k řešení problémů (žák postupuje od pochopení podstaty problému až k návrhu jeho řešení).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vzdělávací cíl: Žák chápe principy hospodaření s odpady ve městě. Ví, co je třídění, recyklace a chápe svoji roli v procesu nakládání s odpady.
Obsah: V tomto programu se staneme obyvateli města v nedávné minulosti. Budeme se snažit realizovat ve svém městě nejprve běžný svoz odpadků na skládku, později i třídění a recyklaci. V této jednoduché simulační hře nejen pochopíme principy nakládání s odpady ve městech dneška, ale naučíme se i třídit obtížněji zařaditelné druhy odpadů. Detailněji se zmíníme o sběrných místech a nevynecháme ani dobu rozkladu běžných odpadků.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Činnosti a metody: Simulační hra na město, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Poznáváme zvířata a jejich život

CO ŽIJE V ZEMI
Vzdělávací cíl: Žák se zbavuje iracionálního odporu k půdním bezobratlým živočichům, chápe jejich roli v systému. Nejběžnější z nich dokáže poznat.
Obsah: Seznámíme se s půdou jako s domovem stovek živočišných druhů. Povíme si o důležitosti půdy pro rostliny a živočichy, pro člověka. Jako vědci budeme pomocí speciálních pomůcek (vrtáky, lupy, klíče k určování půdních živočichů) zkoumat, poznávat, kreslit a modelovat půdní živočichy.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, práce se speciálními pomůckami, prezentace vlastních výtvorů, princip neubližování.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Občanská (žák vnímá živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část vevnitř, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v teplých měsících
 
DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
Vzdělávací cíl: Žák chápe různorodé požadavky různých domácích mazlíčků, dokáže s většinou běžných zvířat bezpečně zacházet.
Obsah: Program se zaměřuje na různé domácí mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. Můžeme si mazlíčky zkusit nakrmit a napojit a ty klidnější pochovat nebo alespoň pohladit.
Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, pozorování potřeb zvířat.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Psychohygiena.
Kompetence: Občanská (zodpovědnost za svoje rozhodování a chování, za životní pohodu svěřeného zvířete).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna se živými zvířaty (pouze Pardubice)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
OHROŽENÁ ZVÍŘATA
Vzdělávací cíl: Žák chápe nutnost ochrany zvířat na základě informací a ubývání živočišných druhů. Je si vědom předsudků spojených s některými vybranými druhy živočichů a snaží se jim nepropadnout.
Obsah: Program je zaměřen na vztah člověka a zvířat a na předsudky ovlivňující naše chování. Zahrajeme si na bohy s krátkodobým právem zbavit Zemi „odporných, škodlivých a celkově zbytečných“ zvířat a pomocí malého divadelního představení si přiblížíme problém vymírajících zvířat.
Činnosti a metody: Diskuse, brainstorming, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe svůj podíl na stavu životního prostředí).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
ŽIVOT VE VODĚ
Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s bezobratlými vodními živočichy, dokáže je lovit a neubližovat jim a chápe iracionalitu strachu z těch „ošklivých“.
Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Staneme se vědci a budeme v jezírku v areálu ekocentra lovit, poznávat a potom kreslit a modelovat zástupce vodních tvorů. Všechny živočichy co nejdříve samozřejmě pustíme.
Činnosti a metody: Pozorování, práce se speciálními pomůckami a klíčem k určování vodních živočichů, důraz na neubližování.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Občanská (žák vnímá živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   venku, v Chrudimi probíhá program v městském parku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Práce s přírodním materiálem

BYLINKY
Vzdělávací cíl: Žák ochutná nálevy z několika běžných léčivých bylin, pochopí význam léčivých bylin jako alternativy k průmyslově vyráběným lékům. Dokáže vyrobit jednoduché mýdlo s příměsí bylin.
Obsah: V programu si zkusíme nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se, k čemu se používají a nakonec si vyrobíme jednoduché bylinkové mýdlo.
Činnosti a metody: Ochutnávka bylinek, diskuse na téma význam bylinek.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák přemýšlí o problematice zdravotnictví a ochrany zdraví).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna, za hezkého počasí venku (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
LEN
Vzdělávací cíl: Žák chápe význam lnu jako suroviny pro výrobu látek. Získává praktické zkušenosti s technologií zpracování lnu.
Obsah: Zkusíme si jako krteček ve známé pohádce zpracovávat len na tzv. trdlici, vochlích a na stavu až po výslednou látku. Možná si i odneseme něco na památku.
Činnosti a metody: Práce podle speciálního návodu, kooperativní činnosti.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (práce podle návodu, uplatnění nových poznatků v praxi).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PAPÍR
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit.
Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Papír si odneseme domů.
Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žáci si sami rozdělují úkoly, účinně spolupracují).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PEČENÍ V PECI
Vzdělávací cíl: Žák chápe původ potravin a škodlivost plýtvání. Dokáže vyrobit chlebovou placku v replice pece na dřevo.
Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice historické venkovní pece. Placky si můžeme i sníst.
Činnosti a metody: Samostatná práce (výroba těsta, placky a pečení), učení nápodobou.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnostní předpisy).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   část v učebně a část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
TKANÍ
Vzdělávací cíl: Žák chápe pojmy „předení“ a „tkaní“ v souvislostech s výrobou oblečení. Dokáže tkát na destičkách i tkalcovském stavu.
Obsah: Tradiční tkaní na velkém stavu a jiné techniky související s tkaním. Vše si vyzkoušíme a některé výrobky si odneseme. Zkusíme si i spřádat vlnu na vřetánkách.
Činnosti a metody: Učení se nápodobou, práce s tkalcovským stavem a vřetánkem.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák samostatně pracuje, učí se využívat nové pomůcky).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna, výjezd pouze z pobočky Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VÝROBA SVÍČEK
Vzdělávací cíl: Žák ví, čím se dříve svítilo a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení a odlévání do hliněných formiček.
Obsah: Zkusíme si vyrobit parafínové svíčky odléváním do formiček a tradiční metodou máčení. Svíčky lze vyrobit také ze zbytků parafínu nebo včelího vosku.
Činnosti a metody: Práce s cihlářskou hlínou, experimenty.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák si osvojuje pracovní návyky, soustředí se a dodržuje pravidla bezpečnosti práce).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna, částečně venku (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
ZDRAVÍ NA TALÍŘI
Vzdělávací cíl: Žák chápe pojem zdravá výživa, biopotraviny. Ví, co jsou sezónně dostupné potraviny a odkud pocházejí ty ostatní. Dokáže připravit několik zdravých pokrmů.
Obsah: Popovídáme si o tom, co je a co není zdravá výživa. Připravíme si a ochutnáme vlastnoručně připravené zdravé občerstvení.
Činnosti a metody: Učení nápodobou, prezentace výsledků a ochutnávka, diskuse, hledání souvislostí.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (samostatná práce, rozvoj trpělivosti, prezentace výsledků své práce).
Cena:    65 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, program se může protáhnout