Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Projekt zakončen po 5 letech

Posledním červnem roku 2017 jsme zakončili realizaci pětileté udržitelnosti projektu Environmentální výchova a vzdělávání pro Pardubický kraj podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Během pěti let jsme zrealizovali pod odborným vedením našich lektorů více než 1650 environmentálních vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo  přes 33 tisíc dětí a žáků mateřských základních a středních škol v Pardubickém kraji. Při programech jsme používali vytvořené vzdělávací pomůcky jako jsou například modely mraveniště a úlu, kvarteto a domino o odpadech a kvíz s tematikou životního prostředí ve formě twisteru. Během celé doby jsme poskytovali rovněž odbornou metodickou podporu školním koordinátorům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji formou pravidelného informačního servisu a nabídky vzdělávacích seminářů.

Projekt se řadí mezi největší a nejúspěšnější projekty Ekocentra PALETA a děkujeme všem, kteří se na něm podíleli a školám za zájem o naše vzdělávací služby.

Tým Ekocentra PALETA

 

Environmentální výchova a vzdělávání pro Pardubický kraj

Projekt řeší komplexním způsobem environmentální výchovu a vzdělávání pro školy formou realizace ekologických výukových programů, vydáváním nových originálních pomůcek, tvorbou nových programů a informačním servisem a vzděláváním školních koordinátorů EVVO. Projekt je svým rozsahem výjimečný - jak do plošného dopadu v rámci kraje tak i počtem účastníků. V projektu jsou využity dlouhodobé zkušenosti celého pracovního týmu Ekocentra PALETA a jeho tvůrčí dílny - zejména při realizaci programů pro školy, inovaci programů a vývoji nových originálních pomůcek k ekologické výchově. Během 3 let trvání projektu bude provedeno 1500 ekovýchovných programů pro 30000 žáků škol Pardubického kraje, budou vydány nové pomůcky a metodické materiály a poskytnuta metodická podpora pedagogům v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Projekt probíhá od 1.10.2009 do 30. 6. 2012, celková výše podpory v OPVK - globální granty Pardubického kraje v oblasti počátečního vzdělávání je 8850630 Kč.

Rozsáhlý projekt na podporu environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji úspěšně dokončen

Posledním červnem tohoto roku jsme úspěšně dokončili realizaci projektu Environmentální výchova a vzdělávání pro Pardubický kraj, na který jsme vyčerpali dotaci téměř 8,7 milionů korun z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Od 1. října 2009 jsme díky této dotaci zrealizovali pod odborným vedením našich lektorů více jak 1500 environmentálních vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo  přes 31 tisíc dětí a žáků základních a středních škol v Pardubickém kraji. Po dobu téměř 3 let trvání projektu jsme některé z těchto programů inovovali a vytvořili jsme i několik různých druhů vzdělávacích pomůcek jako jsou například modely mraveniště a úlu, kvarteto a domino o odpadech a kvíz s tematikou životního prostředí ve formě twisteru. Nezaměřili jsme se však pouze na žáky a poskytovali jsme rovněž odbornou metodickou podporu školním koordinátorům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji formou pravidelného informačního servisu a vzdělávacích seminářů, ze kterých vzpomeneme například semináře Ekologická stopa a Tvorba a využití školních přírodních zahrad.

Projekt bezesporu naplnil své cíle, o čemž svědčí i pozitivní zpětná vazba z mnoha škol v Pardubickém kraji a jejich neustálý zájem o účast na podobných aktivitách našeho ekocentra. Takové ohlasy jsou pro nás více než motivací k dalším snahám na tomto poli.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci tohoto projektu.

Tým Ekocentra PALETA

Nové a inovované programy

V rámci projektu Environmentální výchova a vzdělávání pro Pardubický kraj - GP CZ.1.07/1.1.03/02.0030 byly vytvořeny a inovovány následující programy:

NETOPÝŘI

Vzdělávací cíl: Žák zná základní fakta ze života netopýrů. Ví, co je ohrožuje a jak se k nim chovat.

Obsah: Netopýři jsou považováni za nepříjemná, nebezpečná a snad i za nadpřirozená zvířata. My se vypravíme do jeskyně, zkusíme si zahrát na čtyři netopýří rodiny a dozvíme se o nich dost na to, abychom je měli rádi a chránili je.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní aktivity, diskuze.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.

Kompetence: Občanská (žák chápe svou zodpovědnost za stav životního prostředí), sociální a personální (žák spolupracuje, chápe svoji roli ve skupině).

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

ENERGIE NENÍ ZADARMO

Vzdělávací cíl: Žák chápe, že za energii neplatíme jen penězi, ale i zhoršováním zdraví a stavu životního prostředí. Ví o možnostech šetření energií v domácnosti.

Obsah: Všechny děti umí používat mnoho domácích spotřebičů, ale málokteré ví, odkud pochází energie, která je pohání, že za ni někdo platí a že se s ní dá šetřit. Pomocí her a názorných pomůcek se pokusíme tento nedostatek napravit.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, hraní rolí.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Základní podmínky života.

Kompetence: Občanská (žák chápe zodpovědnost za vlastní rozhodování a aktivity), sociální a personální (žák spolupracuje v rámci skupin).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

INSPIRACE PŘÍRODOU

Vzdělávací cíl: Žák rozumí pojmu bionika a ví, že i v minulosti lidé od přírody „opisovali“. Váží si dokonalosti přírody.

Obsah: Křídlo letadla, ponorka, spací pytel. Zdánlivě bez souvislosti, ovšem ve všech třech případech se konstruktéři či vynálezci výrazně inspirovali přírodou. Ukážeme si mnoho příkladů, kdy se lidská věda obrátila s prosbou o pomoc k přírodě a snad pochopíme, že nestojíme nad nebo pod přírodou, ale jsme její nedílnou součástí.

Činnosti a metody: Výtvarná činnost, práce s přírod. materiálem, kooperativní aktivity, diskuse.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.

Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, diskutuje o svém názoru a respektuje názory ostatních), občanská (žák získává vztah k tradicím, chápe svoji zodpovědnost vůči lidské společnosti i vůči přírodě).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

VYCHÁZKA DO BUBENÍKOVÝCH SADŮ

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.

Obsah: Bubeníkovy sady je park v Pardubicích. Málokdo si uvědomí, že skladba stromů a keřů představuje arboretum plné zajímavých dřevin.

Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémy.

Kompetence: Sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce a bezkonfliktního soužití s ostatními), občanská (žák získává nové hodnoty bližší trvale udržitelnému způsobu života).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: začátek u fontány v Buben. sadech, celý program probíhá tamtéž (jen Pardubice)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze od 1. 9. do 30. 11. a od 1. 4. do 30. 6.

…PROTOŽE PRÁCE ŠLECHTÍ…

Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s otřesnými pracovními podmínkami v některých částech světa, s dětskou prací a novodobým otroctvím. Chápe pojem Fair Trade a ví, kde takto označené výrobky zakoupit.

Obsah: Ačkoliv žijeme ve 21. století, na světě stále existují místa, kde si za 15 hodin práce denně koupíte jen jídlo k přežití. Místa, kde lidé nejsou oceněni podle své práce. Místa, kde velmi tvrdě pracují i děti, kde stále funguje otrokářství. Problémy s tím spojenými a možnostmi pomoci se zabývá tento program.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, diskusní a kooperativní aktivity.

Průřezové téma: Multikulturní výchova.

Tematický okruh: Princip sociálního smíru a solidarity.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák samostatně řeší problémy s využitím všech dostupných informací), občanská (žák získává vztah k životu lidí v ČR i v jiných částech světa).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

VZDUCH

 

Cíl: Seznámení se vzduchem, pochopení jeho nenahraditelnosti a nutnosti ochrany.

 

Obsah: Vzduch není vidět a často mu věnujeme pozornost, až když s ním je něco v nepořádku. My se zaměříme na vzduch jako na jednu ze základních podmínek života, trochu si s ním pohrajeme a dozvíme se, jak ho chránit, aby ho bylo pro každého dost.

 

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry a smyslové vnímání.

 

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (dítě řeší problém pomocí zkušenosti, fantazie), sociální a personální (dítě chápe nutnost spolupráce a pomoci ostatním).

 

Cena: 15 Kč /dítě (min. 150 Kč)

Místo: část učebna, část venku

Čas: 8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

 

ODPADY

Vzdělávací cíl: Žák chápe princip recyklace a důležitost omezení vzniku odpadu. Dokáže třídit běžné druhy domovního odpadu a ví, co se z nich vyrobí.

Obsah: Pomocí dramatické výchovy a her se dostaneme do situace, kdy budeme muset vyřešit problém rostoucího množství odpadů v námi vytvořeném lese. Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také výrobky z recyklovaných odpadků.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, problémové vyučování, diskuse.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

DOPRAVNÍ KRIZE

 

Cíl: Pochopení vlivu dopravy na životní prostředí. Nastínění možností nápravy.

 

Obsah: Doprava, obzvlášť automobilová ve městech, má obrovský vliv nejen na stav znečištění ovzduší a tím na naše zdraví ale i na jiné složky našeho života. Zkusíme se zamyslet nad dopravním systémem ve městě, zkusíme si jeden navrhnout tak, aby fungoval a co nejméně zatěžoval životní prostředí.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá simulace dopravního systému, kooperativní aktivity, diskuse.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

 

Tématický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

 

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák identifikuje problém, navrhne způsoby řešení),

sociální a personální (žák spolupracuje na řešení problému, chápe přínos práce v týmech).

 

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: učebna (V)

Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

Vzdělávací cíl: Žák má základní přehled o technologiích umožňujících uspořit energie a vodu při provozu domu, zná pojmy „nízkoenergetický“ a „pasívní“ dům. Chápe ekonomický i ekologický rozměr úspor energií a vody.

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Vysvětlíme si pojmy: nízkoenergetické a pasivní domy.

Činnosti a metody: Simulační hra.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák pomocí logických postupů a srovnáváním možností řeší komplikovaný problém), sociální a personální (žák spolupracuje, přijímá v kolektivu odpovídající roli).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

LOVCI MAMUTŮ

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí se životem lovců mamutů. Chápe jejich rovnocennost dnešním lidem a nutnost spolupráce pro přežití.

Obsah: Staneme se na chvíli pravěkými lidmi, zkusíme se pomocí her a dramatické výchovy vžít do jejich myšlení a pocitů. Vyzkoušíme si např. malování na stěny jeskyně a lov na mamuta.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry, výtvarná činnost.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, chápe a respektuje pravidla fungující ve skupině).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:část učebna, část venku

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

ROPA NAD ZLATO

Vzdělávací cíl: Žák zná základní fakta o technologiích těžby a dopravy ropy. Chápe závislost lidstva na ropě, ví o tzv. ropném vrcholu a je seznámen s možnostmi zabránění vzniku ropné krize v budoucnosti.

Obsah: Ropa, občas nazývaná „černé zlato“, v našem životě již několik desetiletí hraje důležitou úlohu. Tento program se zaměří na odborníky ohlašovanou ropnou krizi a ukáže naši závislost na ropě. Jakou roli v budoucnosti bez snadno dostupné a levné ropy budeme hrát my?

Činnosti a metody: Hraní rolí, simulace ubývání zdrojů ropy, diskusní aktivity.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Občanská (žák chápe vlastní zodpovědnost za stav společnosti a životního prostředí), sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce pro úspěšné řešení problémů).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

ELEKTROODPAD pro MŠ

Vzdělávací cíl: Dítě ví, co je to elektroodpad, chápe jeho nebezpečnost a zároveň ví, že jde o cenný zdroj surovin. Má základní povědomí o možnostech separace a recyklace.

Obsah: Mezi ostatními druhy odpadu se elektroodpad může jevit jako méně nebezpečný, těžko recyklovatelný a méně častý odpad. Spolu s robotem Albertem pomocí dramatické výchovy, her a „čistých“ odpadků zjistíme, že tomu tak není. Dozvíme se, jak třídit elektroodpad a hlavně kam ho odnést.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, použití speciálních pomůcek, hry s rolemi.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (dítě samo rozpoznává problém a jeho příčinu a samo navrhuje možnosti řešení).

Cena:15 Kč/dítě (min. 150 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

 

ELEKTROODPAD pro 1. ZŠ

Vzdělávací cíl: Žák ví, co je to elektroodpad, chápe jeho nebezpečnost a zároveň ví, že jde o cenný zdroj surovin. Má základní povědomí o možnostech separace a recyklace.

Obsah: Mezi ostatními druhy odpadu se elektroodpad může jevit jako méně nebezpečný, těžko recyklovatelný a méně častý odpad. Spolu s robotem Albertem pomocí dramatické výchovy, her a „čistých“ odpadků zjistíme, že tomu tak není. Dozvíme se, jak třídit elektroodpad a hlavně kam ho odnést.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, práce s reálnými „čistými“ odpadky, kooperativní aktivity.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

ELEKTROODPAD pro 2. st. ZŠ

 

Cíl: Chápání elektroodpadu jako nebezpečného druhu odpadu a zároveň jako cenného zdroje surovin. Možnosti separace a recyklace.

 

Obsah: Mezi ostatními druhy odpadu se elektroodpad může jevit jako méně nebezpečný, těžko recyklovatelný a méně častý odpad. Pomocí dramatické výchovy, her, „čistých“ odpadků a diskuze zjistíme, že tomu tak není. Dozvíme se, jak třídit elektroodpad a hlavně kam ho odnést.

 

Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, práce s reálnými „čistými“ odpadky, kooperativní a diskusní aktivity.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

 

Tématický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

 

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).

 

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: učebna (V)

Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

ZAHRANIČNÍ ZBOŽÍ

 

Cíl: Preferovat místní výrobce a tím pomáhat chránit životní prostředí.

 

Obsah: Zahraniční výrobek často cestuje stovky kilometrů do našeho obchodu a přitom se v blízkém městě vyrábí rovnocenný výrobek. Proč si vybírat blízké výrobce, proč preferovat místní zboží a jaký vliv to má na životní prostředí kolem nás, na to se snaží odpovědět tento program.

 

Činnosti a metody: Simulace skutečnosti, dramatická výchova, řízená diskuze, žebříčky hodnot.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

 

Tématický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

 

Kompetence: Občanská (žák chápe svou roli ve společnosti a svou zodpovědnost za stav společnosti), kompetence k řešení problémů (žák postupuje od pochopení podstaty problému až k návrhu jeho řešení).

 

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: učebna (V)

Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

VODA

 

Cíl: Pochopení důležitosti vody pro život, poznání nutnosti šetření s vodou.

 

Obsah: Kdosi o Zemi napsal, že je planetou vody, a bezpochyby je to tak. Voda pokrývá většinu povrchu. V tomto programu plném vody, her a hříček se pokusíme tuto tekutinu co nejlépe poznat a pochopit její nenahraditelnost a nutnost ochrany.

 

Činnosti a metody: Jednoduché hry, experimenty a kouzla. Pozorování a dramatická výchova.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

 

Tématický okruh: Základní podmínky života.

 

Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje a je schopen diskutovat).

 

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: učebna (V)

Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

SLUNCE

 

Cíl: Seznámení se Sluncem jako se zdrojem života, nahlédnutí do podstaty procesů v přírodě.

 

Obsah: Program je zaměřen na Slunce jako na vesmírné těleso, bez kterého by nejen nebyl na naší planetě život, ale nebyla by vlastně ani ta planeta. Dozvíme se jak Slunce funguje, jak moc ho potřebujeme a jak nám může škodit. Zabrousíme i do budoucnosti, kdy začne Slunce pomalu umírat, a zkusíme vymyslet, co s tím.

 

Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, diskuze, kooperativní aktivity, experimenty.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

 

Tématický okruh: Základní podmínky života.

 

Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje,chápe svou roli ve společnosti).

 

Cena: 22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo: učebna (V)

Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 

MOTÝLI

Vzdělávací cíl: Dítě pozná několik základních motýlů ČR, chápe jejich vývojový cyklus a důvody jejich ohrožení v ČR a o možnosti jejich ochrany.

Obsah: Motýli jsou krásní, křehcí, zvláštní a dnes jsou i ohrožení. Přesto o nich normální člověk neví skoro nic. V tomto programu si děti zahrají na motýly, dozví se o nich spoustu zajímavého a zjistí jak a před čím motýly chránit.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování a kreslení, kooperativní aktivity.

Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, chápe výhody kooperace).

Cena:15 Kč/dítě (min. 150 Kč)

Místo:učebna, za pěkného počasí část venku (V)

Čas:8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Vzdělávací cíl: Dítě dokáže vnímat krásy přírody všemi smysly, buduje si pozitivní vztah k pobytu v přírodě.

Obsah: Vyzkoušíme si několik jednoduchých aktivit a her zaměřených na vnímání přírody všemi smysly (hmatová stezka, ochutnávky, a jiné speciální pomůcky).

Činnosti a metody: Vnímání všemi smysly, kooperativní aktivity.

Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje a zkoumá, objevuje svět smyslových vjemů).

Cena:15 Kč/dítě (min. 150 Kč)

Místo:část učebna, část venku

Čas:8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

AFRICKÁ VESNICE

Vzdělávací cíl: Žák je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé africké zemědělské vesnice. Pokusíme se své vesnice ochránit před hladem, nemocemi a jinými problémy a zajistit pro své lidi dostatek. I přes veškerou snahu se může stát, že budeme odkázáni na pomoc bohatších zemí, tedy i České republiky.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

Průřezové téma: Výchova v myšlení v evropských souvislostech a globálních souvislostech.

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák řeší zásadní problémy mající vliv na přežití celé skupiny), sociální a personální (žák chápe potřebu spolupráce).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

LETOKRUHY

Vzdělávací cíl: Žák chápe pojem fotosyntéza, zná důvod pro vznik letokruhů a osvojil si základy dendrochronologie.

Obsah: Program je zaměřen na život stromů, na jejich potřebnost a pestrost. Zkusíme si hravou formou přiblížit fotosyntézu, tok živin apod. Pomocí modelu se podíváme pod kůži stromu.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní aktivity, pozorování, smyslové vnímání.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Základní podmínky života.

Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, posiluje si sebedůvěru), kompetence k učení (učí se poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

PAPÍR

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit.

Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Papír si odneseme domů.

Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Sociální a personální (žáci si sami rozdělují úkoly, účinně spolupracují).

Cena:27 Kč/žák (min. 270 Kč)

Místo:učebna (V)

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

REZERVACE

Vzdělávací cíl: Žák chápe důvody zřizování chráněných oblastí a ví, jak se v nich chovat. Chápe a respektuje omezení v nich platná.

Obsah: V tomto programu se na chvíli staneme zvířátky vyhnanými z domova turisty. Budeme se chtít vrátit domů, ale bez pomoci lidí to nepůjde. V roli lidí se dozvíme, co jsou to chráněné oblasti, proč jsou zřizovány a zahrajeme si na její ochránce.

Činnosti a metody: Dramatická výchova a hraní rolí, kooperativní hry a diskusní aktivity. Navození a řešení krizové situace.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému, zaujímá k němu stanovisko a navrhuje řešení), občanská (žák chápe svoji roli v procesu ochrany přírody).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:učebna, za hezkého počasí část venku

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

JARO

Vzdělávací cíl: Žák chápe jaro jako důležité období obnovy přírody, dokáže pojmenovat děje odehrávající se v přírodě.

Obsah: Seznámíme se s děním v jarní přírodě. Zaměříme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, zrození nového života, barvy a vůně a nezapomeneme ani na typicky jarní hru – kuličky.

Činnosti a metody: Smyslové vnímání vůní, zvuků apod., hry a dramatická výchova, relaxační techniky.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Základní podmínky života.

Kompetence: Občanská (žák chápe zákonitosti v přírodě, vnímá důležitost ochrany přírody a vliv přírody na své duševní zdraví).

Cena:22 Kč/žák (min. 220 Kč)

Místo:část učebna, část venku

Čas:8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.: pouze pro 1. až 3. třídy

ŽIVÁ ZAHRADA

Vzdělávací cíl: Dítě ví, co jsou biozahrady a zná důvody pro jejich zakládání.

Obsah: Všichni známe dnešní zahrady: golfový trávník, zahradní nábytek a gril. V tomto programu se podíváme, jak to zařídit, aby se na naší zahrádce líbilo hmyzu, ptákům a nakonec i nám.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, použití speciálních pomůcek, hry s rolemi.

Kompetence: Činnostní a občanské (dítě plánuje postup, chápe svou roli ve skupině, organizuje práci ve skupině).

Cena:20 Kč/dítě (min. 200 Kč)

Místo:část učebna, část venku

Čas:8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.: pouze v teplých měsících, konec dubna – října