Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Co je to PALETA?

Areál ekologické výchovy PALETA v Pardubicích Na Olšinkách.Areál ekologické výchovy PALETA v Pardubicích Na Olšinkách.

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje.

Ekocentrum PALETA má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.

Ekocentrum PALETA má kromě svého sídla v Pardubicích i pobočky v Chrudimi a v Oucmanicích (u Brandýsa nad Orlicí).

Areál ekologické výchovy

Centrem činnosti je přírodní areál ekologické výchovy vybudovaný uprostřed města. Tento areál o rozloze více než 3000 m2 najdete na snadno dostupném místě prakticky v centru Pardubic poblíž plaveckého bazénu. Areál se skládá z plochy pro hry, výtvarné aktivity i výchovu prožitkem.

V okrajových částech pozemku jsou vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpínum, louka, les, jezírko přecházející v mokřad) s velkou variabilitou rostlinných a některých živočišných druhů. Součástí areálu je dále dřevěná vytápěná budova uzpůsobená pro celoroční provoz, hmatová stezka, jílová pec, hnízdní budky pro různé druhy ptáků, lavičky, studna s užitkovou vodou na zalévání, záhony léčivých bylin, koření a jedlých rostlin, kompost, divoké zákoutí pro drobné živočichy, výběh pro psa a kotce pro handicapované živočichy a různé další dřevěné prvky. Při výstavbě areálu byly v maximální míře použity přírodní materiály a životní prostředí nezatěžující postupy.

Součástí areálu je originální dřevěná osmiboká budova, uzpůsobená pro celoroční provoz. Tento ekodům určený pro ekologickou výchovu byl vybudován podle originálního projektu. Je to osmiboký srub s krbem a s útulným dřevěným interiérem přizpůsobeným potřebám výchovy. Díky sklápěcím židlím a stolům lze v mžiku budovu přeměnit z promítacího sálu na místnost pro výtvarné aktivity nebo na místnost pro meditace. K dispozici je kromě řady pomůcek pro aktivity během celého roku i místo na spaní, sprcha, sociální zázemí, technické vybavení a sklad na zahradní nářadí.

Z historie Ekocentra PALETA

Ekocentrum PALETA vzniklo 1. srpna 1990 pod názvem Centrum ekovýchovy Pardubice. Patří tak k nejstarším porevolučním střediskům ekologické výchovy u nás. Zpočátku pracovalo Centrum ekovýchovy Pardubice krátce pod hlavičkou INTES, od 1. 5. 1991 pak v rámci občanského sdružení TASK klub, který se od r. 1997 přeměnil na Ekocentrum PALETA.

První roky byly věnovány  především sbírání zkušeností, Ekocentrum organizovalo řadu seminářů k ekologické výchově pro pedagogy, zabývalo se realizací různých celostátních setkání pracovníků v ekologické výchově (Valné hromady sdružení EVA, Valná hromada Hnutí Brontosaurus, mezinárodní semináře apod.), pořádáním informačních akcí pro veřejnost (besedy k odpadům, vyjadřování v procesu EIA, vydávání zpravodaje o místním životním prostředí PAnika) a lektorské činnosti pro veřejnost.

Předělem v činnosti Ekocentra bylo vybudování specializovaného Areálu ekologické výchovy PALETA. Dne 1. 10. 1992 pronajalo za symbolickou cenu na 25 let město Pardubice zdevastovaný pozemek o rozloze 3000 m2 ve středu města za plaveckým areálem za účelem vybudování tohoto areálu. Pronajatý pozemek po bývalém zahradnictví byl po dlouhou dobu neudržován a po celé ploše byly černé skládky. Výhodou však byla přítomnost již vzrostlé zeleně. Po velkém úsilí byl pozemek upraven a celý Areál PALETA byl slavnostně otevřen 20. září 1994 za účasti zástupců města, okresu, významných podniků, učitelů a veřejnosti. Podle areálu získalo později své jméno i Ekocentrum: malířská paleta symbolizuje širokou škálu  zážitků – „paletu barev, vůní, dotyků a prožitků“.

V roce 1994 začalo Ekocentrum pravidelně provádět ekovýchovné programy pro školy. V tomto roce také začaly osvětové kampaně na školách i na veřejnosti zaměřené na správné zacházení s odpady a jejich separovaný sběr. Pro účely provádění programů pro školy v Ekocentru byla postavena v Areálu PALETA speciální dřevěná osmiboká budova, která byla otevřena 15. 11. 1995. Byla to první nově postavená budova (po r. 1989) určená pro ekologickou výchovu v ČR. Velmi příjemné prostředí netradičně řešené budovy přispívá k dobré atmosféře na programech s dětmi, které se do těchto prostor vždy těší. Po pěti letech provozu byl interiér doplněn krbem, který slouží k ekologicky šetrnému vytápění.

Ekologická výchova pro školy

Vochlování lnuVochlování lnu

Hlavní náplň ekovýchovné činnosti tvoří programy ekologické výchovy, což je blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Třídy procházejí řadou na sebe navazujících programů, které svým tématickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu.

Programy ekologické výchovy v Ekocentru PALETA jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), 1. – 5. ročník základních škol (ZŠ), 6. – 9. ročník ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií, pro střední školy spolu s vyššími odbornými a vysokými školami. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat téma programu, které odpovídá probírané látce. V nabídce ekocentra je několik skupin programů pro děti (aktuální rozdělení a popis je v sekci PROGRAMY):

 • práce s přírodním materiálem (např. Tkaní na tkalcovském stavu, Pečení ve venkovní peci, Práce s ovčí vlnou, Výroba ručního recyklovaného papíru, Len, Práce s včelím voskem, tradiční Vánoce, Velikonoce…)
 • poznávání zvířat (Domácí mazlíčci, Život v lese, Zvířata v ekosystému, Co žije v zemi, Život ve vodě, Divoká zvířata, Ohrožená zvířata, Včely, Mraveniště)
 • o rostlinách (Lesy v ohrožení, O bylinkách, Zelený svět, Lesní kouzla)
 • globální problémy (Sever a jih, Fish bank’s, Africká vesnice)
 • o různých otázkách a problémech životního prostředí, obnovitelných zdrojích (Energie, Kameny, Doprava, Jezero, O ročních obdobích apod.)
 • o lidech a mezilidských vztazích (Jsem osobnost, Jeden za všechny a všichni za jednoho, Mezilidské vztahy,)
 • a další doplňující programy (Camera obscura, Smyslové vnímání)

K provádění programů jsou připraveny specializované, výtvarně i architektonicky vhodně a zajímavě řešené učebny

 • učebna s živými zvířaty – domácími mazlíčky,
 • učebna pro mateřské školy s textilními objekty,
 • učebna ve stylu staré chalupy,
 • dřevěný dům s krbem v Areálu Paleta.

Část programů pro děti probíhá venku v areálu ekologické výchovy Paleta, část ve třídách nebo v terénu. Programy provádí i pobočky Ekocentra PALETA v Chrudimi a v Oucmanicích.

Kromě učeben jsou připraveny i speciální pomůcky k různým programům – tkalcovský stav, sada pro výrobu ručního papíru, jílová venkovní pec, zemní vrtáky na odběr vzorků půdy, klíče k určování vodních a půdních živočichů a mnoho dalších.

Činnost Ekocentra PALETA v oblasti životního prostředí a ekovýchovy

Jeden z mnoha seminářů pro pedagogy.Jeden z mnoha seminářů pro pedagogy.

V Ekocentru PALETA proběhlo v minulých letech mnoho různých akcí pro dospělé i pro děti. Tyto aktivity doplňují hlavní činnost se školními dětmi, kterých přichází ročně přes 20000, což řadí Ekocentrum PALETA mezi největší podobná centra v ČR.

Semináře pro pedagogy

Od r. 1996 proběhlo přes 200 seminářů pro učitele po celé ČR.

Akce pro veřejnost a s dětmi ve volném čase

Pořádáme letní tábory, zájmové kroužky o chovu zvířat, oslavy Dne Země, dětské dny, dny otevřených dveří, exkurze, koncerty na podporu handicapovaných zvířat, programy pro postižené děti, programy pro protikrizové centrum, večery strašidel apod.

Publikační činnost

Vymýšlíme a vydáváme nové pomůcky k ekologické výchově pro práci s dětmi, které používají učitelé i matky malých dětí, úspěšné metodické publikace pro pedagogy, osvětové letáky pro občany města (proč nespalovat odpad v domácích topeništích, jak a proč separovat odpad, co je nebezpečný odpad atd.

Poradenství

Zdarma poskytujeme pedagogům k vypůjčení videokazety a knihy z naší specializované knihovny a videotéky, denně zodpovídáme dotazy občanů k různým otázkám životního prostředí (kácení stromů, týrání zvířat, chov zvířat, spalování odpadu, možnosti dotací apod.)